Cobro voluntario

ANUNCIO DE COBRANZA PERÍODO VOLUNTARIO.

ANUNCIO DE COBRANZA DO I.A.E. 2015.- Comunícase, como Entidade encargada do proceso recadatorio do I.A.E. 2015 correspondente aos concellos de Cenlle, Cortegada, e Leiro, o seguinte:

 Que os recibos correspondentes ás cotas municipais do I.A.E. 2015,  referidos aos concellos devanditos poranse ao cobro en período voluntario do 29 de outubro ao 29 de decembro de 2015, ámbolos dous inclusive.

 O ingreso realizarase co documento que a tal efecto se remitirá ao contribuínte, e farase efectivo en calquera das oficinas de Novagalicia Banco en días hábiles de luns a venres.

 O seu impago no prazo sinalado levará consigo a esixencia da mesma polo procedemento de apremio, devengando recargo de apremio, intereses de demora e costas de cobranza se estas se produxeran.Lg. Fondal de Beade, S/N - 32431 - Beade - Ourense - Tel: 988 484 796 - Fax: 988 484 701 - info@ribeiro.org

AVISO LEGAL --  Mancomunidade de Concellos do Ribeiro
Este web pertence ao anel solidario voluntariadogalego.org